สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เปิดตัวโครงการ TDYT ซึ่งเป็นความร่วมมือของ 26 หน่วยงาน ระหว่าง ดีป้า – บมจ.ทีโอที – 10 สถาบันการศึกษา และ 14 สถานประกอบการ ได้แก่

 • สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง
 • มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยบูรพา
 • มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 • สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
 • บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ไทยออยล์ เอนเนอร์ยี เซอร์วิส จำกัด
 • บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ไทยซัมมิท ฮาร์เนส จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ไทยซัมมิท เคเบิ้ล แอนด์ พาร์ท
 • จำกัด ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 • บริษัท เจเทคโตะ ออโตโมทีฟ (ไทยแลนด์) จำกัด
 • บริษัท ทีบีเคเค (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท สยามซีแลนด์ ทรานสปอร์ต
 • จำกัด บริษัท พรเทพ อินเตอร์กรุ๊ป
 • จำกัด บริษัท จีเอเบิล จำกัด
 • บริษัท สยามซีเคียวร์ คอนซัลติ้ง จำกัด
 • บริษัท ดีพ เทค เทคโนโลยี จำกัด

เพื่อตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์สู่ Digital Thailand โดยมุ่งเน้นพัฒนาสมรรถนะกำลังคนด้านดิจิทัลให้ตรงกับความต้องการของอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ในพื้นที่กรุงเทพฯ/ปริมณฑลและพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) โดยในระยะแรกตั้งเป้าหมายพัฒนานักศึกษา 200 คน เพื่อพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลด้วยการเรียนรู้จากอุตสาหกรรมจริงจากผู้ประกอบการในพื้นที่

ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) กล่าวว่า ปัจจัยสำคัญที่สุดประการหนึ่งของการส่งเสริมสังคมเศรษฐกิจดิจิทัล คือ การพัฒนากำลังคนด้านดิจิทัลที่มีความรู้ความสามารถเพื่อตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรม ประเทศไทยจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเร่งพัฒนากำลังคนด้านดิจิทัลที่มีคุณภาพและสามารถทำงานได้จริง เพื่อตอบสนองความต้องการของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม ทำให้ดีป้าดำเนินการร่วมกับองค์กรชั้นนำเพื่อพัฒนาศักยภาพกำลังคนให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ซึ่งโครงการ TDYT ตอบโจทย์การสร้างความตระหนักในการยกระดับกำลังคนของไทยให้มีคุณภาพและตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมอย่างแท้จริง จึงเปิดการผนึกความร่วมมือของแต่ละภาคส่วนที่มีบทบาทสนับสนุนซึ่งกันและกัน อาทิ ภาคอุตสาหกรรมหรือสถานประกอบการ เป็นผู้เสนอโจทย์โครงการจากอุตสาหกรรมและกำหนดคุณสมบัติของนักศึกษาที่เข้ารับการฝึกงานและพัฒนาโครงการนั้น ๆ ส่วนภาคการศึกษา คัดสรรนักศึกษาที่มีองค์ความรู้ตามคุณสมบัติที่กำหนด และนำโจทย์ไปพัฒนาระบบและเป็นแนวทางการปรับปรุงหลักสูตร/รูปแบบการเรียนการสอนให้สามารถผลิตนักศึกษาที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันให้มากยิ่งขึ้น และส่วนภาคภาครัฐ ทั้ง ดีป้าและทีโอทีส่งเสริมสนับสนุนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมและเกิดประโยชน์ร่วมกันเพื่อพัฒนาต่อยอดให้เป็น Community ที่จะเกิดการแบ่งปันร่วมกัน

ดร.มนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ทีโอที อยู่ในช่วงของการปรับเปลี่ยนแนวคิดและรูปแบบการดำเนินการธุรกิจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและขีดความสามารถขององค์กรในยุคดิจิทัล และเล็งเห็นความสำคัญของการบริหารและการพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัล ดังนั้น โครงการ TDYT เป็นพื้นที่กลางเพื่อรองรับการพัฒนาความร่วมมือเพื่อสร้างทักษะความเชี่ยวชาญทางด้านดิจิทัล โดยมีองค์กรร่วมพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อภาคอุตสาหกรรม และภาคการศึกษา สำหรับส่งเสริมและผลักดันการพัฒนาโดยใช้โจทย์หรือปัญหาของภาคอุตสาหกรรมเป็นตัวตั้งต้นเพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนากำลังคนในระดับอุดมศึกษาให้มีความรู้และทักษะ ตลอดจนทัศนคติที่สอดคล้องกับความต้องการใช้งานในภาคอุตสาหกรรม โดยมุ่งเน้นการพัฒนาความรู้และทักษะทางด้านดิจิทัลซึ่งเป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ อาทิ Data Analytics, Cyber Security และ Smart Communication เป็นต้น 
สำหรับโครงการ TDYT มีการตั้งเป้าหมายการดำเนินงานเพื่อพัฒนานักศึกษาในระยะแรก จำนวน 200 คน แบ่งออกเป็น 2 รุ่น คือ รุ่นที่ 1 จำนวน 80 คน และ รุ่นที่ 2 จำนวน 120 คน ประกอบด้วยกิจกรรมที่สำคัญ อาทิ Bootcamp เพื่อปรับฐานความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจอุตสาหกรรมอนาคต (รวมถึงการศึกษาดูงานธุรกิจสตาร์ทอัพ) เทคโนโลยีดิจิทัลและการประยุกต์ใช้ รวมถึงการพัฒนาแนวคิดเพื่อตอบโจทย์ของอุตสาหกรรม กิจกรรมการพัฒนาทักษะทางด้านดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับโครงการของอุตสาหกรรมที่สนใจ กิจกรรมการนำเสนอแนวคิดและผลงานเชิงนวัตกรรม โดยโครงการนี้มุ่งหวังให้แนวคิดและทักษะที่นักศึกษาได้รับการพัฒนาขึ้นผ่านโครงการนี้สามารถตอบโจทย์ของอุตสาหกรรมได้

สามารถติดตามข่าวสารโครงการ ได้ที่ Facebook โครงการ :

Thailand Digital Young Talent Development Project

ข้อมูลจาก :

Nuttapon Nimmanphatcharin

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) 

0 Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

©2020 ALTOGETHER, ALL RIGHTS RESERVED.

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account